ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวฆ่าเชื้อโควิด-19ได้ จริงหรือ?

9 Oct 2020 / 1187
Share
LINE Share

โรคโควิด-19 หรือเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นสาเหตุทำให้เกิดความผิดปกติกับทางเดินหายใจ ซึ่งอาการของโรคมีหลายระดับ เริ่มตั้งแต่ไม่แสดงอาการไปถึงอาการรุนแรงจนทำให้เสียชีวิต ด้วยเหตุนี้ทำให้มีความพยายามหาวิธีฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาด

          จึงมีคำถามที่ว่า ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้ จริงหรือไม่ คำตอบคือ จริง

หากผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว นั้นมีส่วนผสมของ Sodium hypochlorite เนื่องจาก Sodium hypochlorite จัดเป็นสารประกอบคลอรีน มีสมบัติทำให้โปรตีนเสียสภาพ จึงสามารถทำลายโครงสร้างที่เป็นโปรตีนของเชื้อไวรัส และฆ่าเชื้อไวรัสได้

          องค์การอนามัยโลก(WHO) และ Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
ของสหรัฐอเมริกา แนะนำให้ใช้ Sodium hypochlorite ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 สำหรับฆ่าเชื้อไวรัสบน
พื้นผิววัตถุ ยกเว้นโลหะ และต้องมีระยะเวลาสัมผัสกับพื้นผิวนาน 1 นาทีขึ้นไป

          โดยทั่วไปแล้วผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวตามท้องตลาดมีส่วนผสมของ Sodium hypochlorite อยู่ในช่วง
ความเข้มข้นร้อยละ 5-6 ดังนั้น ก่อนนำมาใช้ฆ่าเชื้อไวรัสต้องผสมน้ำเพื่อเจือจางให้ได้ความเข้มข้นร้อยละ 0.5 ตามที่แนะนำ และปฏิบัติตามฉลากอย่างเคร่งครัด

          นอกจากนี้ก่อนซื้อต้องเลือกผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวที่ได้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยสังเกตเครื่องหมาย อย. วอส. และห้ามผสมผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวกับแอมโมเนีย หรือกรด หรือผลิตภัณฑ์อื่นเพราะจะก่อให้เกิดสารพิษที่อันตรายต่อสุขภาพ ที่สำคัญที่สุดห้ามนำไปใช้กับร่างกายโดยตรง เพราะจะก่อให้เกิดการระคายเคืองและเป็นอันตรายกับผู้ใช้ได้

 

 

สนับสนุนโดย : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์